سخن مدیرمسئول و سردبیر

نوع مقاله : یادداشت های مدیر مسئول

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در گستره دانش‌های روان‌شناختی و مشاوره و چاره‌اندیشی متخصصین این گستره برای رویارویی با آسیب‌های تنی_ روانی_ خانوادگی_ اجتماعی_ معنوی راهکارهای گسترده‌ای از پیشگیری تا درمان به‌کاررفته است. به‌طور ویژه در پهنه کار مشاوره و روان‌درمانی خانواده پاره‌ای از خانواده‌ها و زوجین با رویدادهای چالش آمیز زندگی را به سر می‌برند که همچون یک ضربۀ روانی و تابوی بسیار تنش‌زا سایه آشفتگی و ناامیدی را بر زندگی آن‌ها چیره می‌سازد. رویدادهایی مانند نابارور بودن زن یا مردی که پس از پیوند زناشویی کوشش‌های گوناگون آن‌ها برای زایش فرزند کارساز نبوده است می‌تواند از رویدادهای بسیار تنش‌زا و مشکل‌آفرینی انگاشته شود که هنوز در کشور ایران به شایستگی همه شیوه‌های رویارویی و کنار آمدن با آن فراگیر نشده است. به‌راستی تاکنون نه درمان‌های زیستی کافی و نه درمان‌های مشاوره‌ای برای مهار فراگیر این رویداد و پیامدهای آن فراهم نیامده است. افزون بر آن شمار زوجینی که درگیر این رویداد شده و از توانایی و مهارت‌های بایسته برای کنار آمدن و پذیرش زندگی بدون تنش و آشفتگی برخوردار باشند اندک است. ازاین‌روی بررسی و پژوهش درزمینۀ بسیاری از ابعاد کارکرد خانواده هنوز نوپا است و می‌طلبد در این زمینه‌ها گستردۀ بیشتری پی‌کاوی و بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Message from Managing Director and Chief –Editor

نویسنده [English]

  • Nasser Yoosefi
Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In the fields of psychological sciences, counseling and problem solving by specialist of these fields to confronting with somatic-psycho-familial-social and spiritual damages widespread strategies have been used from prevention to treatment. Particularly in the field of family counseling and psychotherapy, some families and couples confront life-challenging events that, as a highly stressful trauma and taboo, dominates their lives the shadow of distress and hopelessness. The events such as the infertility of the woman or man who has not been effective their various efforts after marriage to give birth a child can be regarded as a very stressful and problematic event that still, in Iran, the merits of all forms of confrontation and coping with it have not become widespread.  Indeed, there are provided neither enough bio-treatments, nor counseling treatments for extensive control of this event and its consequences. In addition, the numbers of couples involved in this event and have the necessary ability and skills to cope with and accept life without tension and distress are few. Therefore, research and study on many dimensions of the family function is still nascent, and further study in these areas is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples
  • infertile
  • Counseling
  • family
  • Treatment
  • Research
یوسفی, ناصر. (1396). سخن مدیرمسئول و سردبیر. مشاوره و روان درمانی خانواده, 7(1), 0-0.
 
Yoosefi, N. (2017). Message from Managing Director and Chief –Editor. Family Counseling and Psychotherapy, 7(1), 0-0.