رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز،اهاواز،ایران

3 استادیار روانشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی زوجین و رضایت زناشویی آنها در شهرمغان بود.
روش: در این پژوهش 125 زوج  (که یکی از همسران به عنوان معلم در مدارس شهر مغان اشتغال داشتند) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ‏ای انتخاب شدند و به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه بنیان‌های اخلاقی هایت و گراهام (MFQ30)  و زمینه یاب ارزشی شوارتز (SVS) پاسخ دادند. اطلاعات به وسیله روش‌های آماری (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ‏ها: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین  اخلاق و ارزش ‏های شخصی (به جز خوشی/ لذت گرایی) وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که در ابعاد اخلاقی (انصاف و مراقبت/ آسیب)، بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین تفاوت معناداری بین مردان و زنان در رضایت زناشویی مشاهده شد. تمام ابعاد اخلاقی رابطه مثبتی با تمام ارزش ‏های شخصی به جز ارزش ‏های خوشی/ لذت گرایی داشتند.  زنان و مردان در ریخت‏های ارزشی همنوایی، جهان شمول‌نگری و امنیت تفاوت معناداری نشان دادند.
نتیجه گیری: در بافت سنتی مذهبی در منطقه مغان ایران برای طبقه متوسط زوجین معلم، به نظر می‌رسدکه زنان و مردان در اولویت اخلاقی و ارزش‏های خود متفاوت هستند.این مقاله در مورد روابط بین این متغیرهای در مردان و زنان و نقش این متغیرها در رضایت زناشویی آنها با توجه به این زمینه فرهنگی خاص بحث می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Effectiveness of Life Skills Training on Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Seifi Ghozlu 1
  • Omid Hamidi 2
  • Gashav Sharifi 1
  • Shiva Khalili 3
1 MA in Family Counseling, University of Tehran
2 Ph.D Student, Family counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to explore the relationships between the morality and personal values of Couples and their marital satisfaction in city of Moghan.
Methods: In this study 125 couples (with one partner occupied as public school teacher in the city of Moghan) were selected by cluster random sampling and administered with the Enrich marital satisfaction, Moral foundations questionnaire and Schwartz’s values scale. Findings: Data was analyzed with statistical methods (Pearson correlation, t-test and stepwise regression).
Findings: The results showed that there was a significant positive relationship between morality and personal values (except hedonistic/pleasure oriented values). Also the results showed that in the moral dimensions (fairness and care/harm), there was a significant difference between men and women Also there was significant difference between men and women in marital satisfaction. The moral foundations were positively associated to all personal values except of the hedonistic/pleasure oriented values.Women and men showed significant differences in their value priorities of conformity, universalism and security.
Conclusion: In the traditional religious context of the Moghan region of Iran for middle class niveau couples with  teacher status, sexes seem to  differ in their moral and values priorities.  The paper discusses the relationships between the variables for men and women and their role in the marital satisfaction in regard to this specific cultural context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morality
  • Personal Values
  • marital satisfaction
  • teachers