آزمودن مدل طرحواره‏ های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‏گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 داتنشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمودن مدل طرحواره‌ ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‌گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی در کارمندان ادارات دولتی شهر اهواز انجام گرفته است. روش: 300 نفر از میان کارمندان ادارات دولتی شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله ‏ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه طرحواره‌‏ های ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه شیوه‌‏ های رفتاری فارمن و وهنر، پرسشنامه افسردگی بک و رضایت زناشویی بودند و ارزیابی مدل فرضی با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS/16 انجام گرفت. مسیرهای غیرمستقیم به وسیله آزمون بوت استراپ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ‌‏ها: یافته‌‏ ها نشان دادند که ضرایب مسیر طرحواره‌ ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد با سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی به صورت مثبت معنادار بود و ضرایب مسیر سبک دلبستگی ناایمن با رضایت زناشویی و افسردگی با رضایت زناشویی به صورت منفی معنادار بودند. بین طرحواره‌ ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی رابطه معناداری مشاهده نشد. ضرایب غیرمستقیم طرحواره‌‏های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی ‌‏گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی معنادار بودند نتیجه‌گیری: بنابراین می ‏توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی می ‏توانند میانجی رابطه طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد و رضایت زناشویی باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Test of the Model of Disconnection and Rejection Domain of Early Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction with Mediating Unsecure Attachment Style, and Depression

نویسندگان [English]

  • Khaled Aslani 1
  • Azar Samadifard 2
  • Mansour Sodani 3
1 Assistant Professor of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 MA in Family counseling of University of Shahid Chamran of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of current study was to test the model of Disconnection and Rejection Domain of Early Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction with Mediating Unsecure Attachment Style, and Depression Among staff of government departments at Ahvaz City. Method: 300 people (men=150, women=150) were selected using multistage random sampling method in staff of government departments at Ahvaz City. Participants completed measures of Young Schema Questionnaire (YSQ), Behavioral Systems Questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI-13) and marital satisfaction and model evaluation was made by pathanalysis method and AMOS/16. Finding: The results showed that there are a significant positive correlation between Disconnection and Rejection Domain and Unsecure Attachment Style and depression, there are a significant negative correlation between Unsecure Attachment Style anddepression and marital satisfaction, but there were no relationship between Disconnection and Rejection Domain and marital satisfaction. In addition to, there are significant relationship between Disconnection and Rejection Domain and marital satisfaction with Mediating Unsecure Attachment Style and depression. Conclusion: Regarding results of present study can conclude that unsecure attachment style and depression can mediate the relationship between disconnection and rejection domain and marital satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disconnection and Rejection Domain
  • Marital Satisfaction Unsecure Attachment Style
  • depression