الگوی ساختاری رابطه‏ ی مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی و کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مهارتمندی هیجانی بر سازگاری و رضایت زناشویی با نقش واسطه‌ای صمیمیت انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل ‏یابی معادلات ساختاری بود. در این پژوهش 200 مرد متأهل با روش نمونه‌‌‏گیری تصادفی چند مرحله‌‏ای انتخاب شدند و به مقیاس‌ های مهارتمندی هیجانی تورنتو- 20، صمیمیت واکر و تامپسون، سازگاری زناشویی لاک- والاس و فرم کوتاه رضایت زناشویی، پاسخ دادند. یافته ‏ها: نتایج نشان دادکه مدل ساختاری ارزیابی شده از شاخص‌‏ های برازندگی خوبی برای داده‌‏ ها برخوردار بود (001/0P< ) و مهارتمندی هیجانی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با نقش واسطه ای صمیمیت، بر رضایت و سازگاری زناشویی تاأثیر دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌‏ های این مطالعه می‌‏توان نتیجه گرفت که مهارتمندی هیجانی نقش عمده ‌‏ای در وضعیت رضایت و سازگاری زناشویی از طریق تأثیر بر سطح صمیمیت در روابط زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of the Relationship between Emotional Skillfulness, Intimacy, Marital Adjustment and Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rajabi 1
  • Lida Hayatbakhsh 2
  • Manouchehr Taghipour 3
1 Associate Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 MA in Family Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Lecturer and MA in Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate direct and indirect impacts of emotional skillfulness on marital adjustment and satisfaction with mediatingrole of intimacy. Method: The research design was correlation study using structural equation modeling. The subjects of the study were 200 married men that were selected by multiphasicrandom sampling method. Participants completed measures of Emotional Skillfulness, Intimacy, Marital Adjustment, and Marital Satisfaction. The data were analyzed by structural equation modeling. Findings: Results revealedthatthe investigated structural model had a good fitness for data (P<0/001) and the emotional skillfulness has direct and indirect effect on marital adjustment and satisfaction with mediating role of intimacy. Conclusion: Based on findings of this study it can be concluded that the emotional skillfulness plays a major role in marital satisfaction and adjustment status by impacting on intimacy level in marital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Skillfulness
  • intimacy
  • marital adjustment
  • marital satisfaction
  • Structural Equation Model