تاثیرآموزش مفاهیم نظریه لازاروس بر تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر در بین دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی میزان تاثیر آموزش مفاهیم نظریه لازاروس بر تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر در بین دانشجویان دختر است.
روش: این تحقیق از نوع تجربی آزمایشی انجام شده است. هدف آزمایش ، استنتاج روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرار گرفته اند.  جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر مجرد دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی است که از طریق فراخوان برای شرکت در کارگاههای آموزش قبل از ازدواج دعوت شده بودند. حجم نمونه در این تحقیق 30 نفر می باشد که از میان دختران مجرد دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=15) و کنترل (n=15) جایگزین شدند. روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی در دسترس است. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر (ARMSS) استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی،  تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از t مستقل استفاده شده است.
یافته ها:  یافته های تحقیق نشان دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه مورد پژوهش می باشد. یعنی نمرات کل دانشجویان دختری که تحت آموزش قرار گرفته بودند نسبت به گروه کنترل از تفاوت معناداری در سطح آلفای01 % برخوردار است،تفاوت دو گروه در پس آزمون واقعی است و بین میانگین های دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته و عمل آزمایش مؤثر بوده است.فرضیه اصلی پژوهش در زمینه تفاوت میانگین های دانشجویان دختر دو گروه آزمایش و گروه کنترل در سطح 99% مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: آموزش مفاهیم نظریه لازاروس باعث تغییر نگرش دختران نسبت به انتخاب همسر گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the effect of Lazarus's theory’s instruction on the attitude change toward Choice of spouse among female students

نویسندگان [English]

  • JAMAL SALIMI 1
  • MOHAMMAD KARIMI 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Master of Family Counseling, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Introduction:The objective of this research is studying the extent of the impact of training concepts of Lazarus theory on the change of attitude toward Choice of spouse between female students. The statistical universe was all single girl students in Faculty of literature of allame Tabatabaie University that attendance in before the marriage programmed course. Methods:Sample in this study is 30 single girls in Faculty of literature and selected them randomly in two groups: the experimental (n = 15) and control (n = 15) were substituted.
A random sampling method was used. Four data collected in this study ARMSS questionnaire is used that is a toll of studying attitude change in Choice of spouse.  Analysis of the data in this study is done by descriptive statistics such as mean, variance methods, etc. Also in the inferential statistics, the independent t-test method was used. Results :The results of the investigation represents a significant difference between the two groups. The students who had trained, showed a meaningful difference in the level of control group in 1% Alfa. The difference between the two groups in the past -test is true and meaningful difference between the average and practice of groups has been seen. Conclusion :The main hypothesis of the research on the difference between the average of the two female students group , the control and testing group, was approved in 0/99 level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choices theory
  • the theory of Lazarus – attitude change- Choice of spouse-education- attitude change in Choice of spouse