دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1397 

مقاله پژوهشی

2. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

صفحه 3-26

علی خلفی؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی؛ منصور سودانی


8. رابطۀ هوش اخلاقی با نگرش به بی‌وفایی در فرزندان با و بدون تجربۀ بی‌وفایی پدرومادر

صفحه 125-146

سمیرا اکبرپور؛ منصوره السادات صادقی؛ تقی پور ابراهیم؛ امید شکری