دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-143 (پیاپی19) 
3. نقش واسطه ای خود کارآمدی و خوش‌بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند

صفحه 50-71

مهدی ایمانی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ حجت الله پیرزاده؛ احمد ولیخانی؛ سید ولی کاظمی رضایی


4. تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی

صفحه 72-92

آزاده امینی‌ها؛ کیومرث فرح بخش؛ معصومه اسمعیلی