دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-170 (پیاپی17) 
3. تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

صفحه 42-66

مهدیه بهنام؛ کیانوش زهراکار؛ مهدی زارع بهرام آبادی


6. رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

صفحه 116-130

سید جواد سیفی قوزلو؛ امید حمیدی؛ گشاو شریفی؛ شیوا خلیلی


7. تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی)

صفحه 142-170

مسعود صادقی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی


یادداشت های مدیر مسئول

8. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3