دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-434 

مقاله پژوهشی

1. اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

صفحه 268-287

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی


مقاله پژوهشی

8. رابطة تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال

صفحه 388-411

فاتح رحمانی؛ محمدعلی کیانی؛ فرزین رضاعی؛ مرضیه نصوری


یادداشت های مدیر مسئول

10. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3