دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1391، صفحه 423-570 

مقاله پژوهشی

1. اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

صفحه 423-440

دکتر رضا خجسته مهر؛ مهدی قنواتیان؛ دکتر غلامرضا رجبی


2. تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

صفحه 441-460

فاطمه میرزازاده؛ خدابخش احمدی؛ مریم فاتحی زاده


مقاله پژوهشی

3. رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین

صفحه 461-472

دکتر جهانگیر کرمی؛ علی زکی؛ مصطفی علیخانی؛ کامران خدادادی


4. بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

صفحه 473-389

فاطمه امیر؛ حسین حسن آبادی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ زهرا طبیبی


5. بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوعدوستی کودک

صفحه 490-511

فاطمه قره باغی؛ دکتر ماریا آگیلار- وفایی؛ دکتر عباسعلی الهیاری؛ دکتر هادی بهرامی احسان


یادداشت های مدیر مسئول

8. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3