دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 367-551 
5. تأثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه

صفحه 473-507

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی


8. همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی


یادداشت های مدیر مسئول

9. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3