همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

غفار نصیری هانیس

روان شناسی/ روان شناسی خانواده درمانی دانشجوی دکترا

gh.nasiri.hanis@gmail.com
09189693312
0000-0001-8549-545X

ویراستار ادبی نشریه

سلماز مرادی

ادبیات فارسی دانشگاه کردستان- کارشناس دفتر مجلات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ahora63@yahoo.com
08733629353