دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

1. پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان

صفحه 1-22

سید موسی کافی؛ سعید آریاپوران؛ فرشته نگراوی؛ زهرا اطمینان؛ مصطفی جعفری


2. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

صفحه 22-44

حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی


5. بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده

صفحه 89-105

رحمت‌اله محمدی؛ سیداحمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ احمد عابدی


7. پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

صفحه 124-150

منا صمدزاده؛ محمدرضا شعیری؛ نصیرالدین جاویدی


یادداشت های مدیر مسئول

8. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3