دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

1. رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

صفحه 1-19

اعظم صالحی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی


5. مطالعه‌ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی

صفحه 658-81

میثم صادقی؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ سیّدمیثم دیباجی


7. بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان

صفحه 101-114

فریبا شهرکی ثانوی؛ علی نویدیان؛ دکتر علیرضا انصاری مقدّم؛ مهدی فرجی شوی


8. اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران

صفحه 115-130

زهرا پاداش؛ مریم‌السادات فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی


یادداشت های مدیر مسئول

9. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3