پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی‌وخانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ،تهران،ایران

2 استادیار، دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد روانشناسی وخانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) در زنان و مردان متاهل ایرانی پرداخته است.
 روش: نمونه ای از 401 (148 زن، 253 مرد) کارمند متاهل انتخاب شدند و مقیاس های پرسشنامه الگوهای ارتباطی (کریستینسن و سولاوی، 1984)، پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992)، مقیاس زوجی انریچ (فورز و السون، 1998)، عاطفه مثبت-منفی (واتسون و همکاران، 1988)، سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، عزت نفس (آیزنک، 1976) و رضایتمندی (هودسن، 1992) را تکمیل کردند.
یافته‏ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) از اعتبار مناسبی (آلفای کرونباخ 76/0) برخوردار است. علاوه براین، روایی همگرای پرسشنامه با مقیاس های ذکر شده (از 30/0 تا 95/0) بدست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که پرسشنامه الگوهای ارتباطی از اعتبار و روایی مناسبی در نمونه ای زنان و مردان متاهل ایرانی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication Patterns Questionnair: The Reliability and Validity

نویسندگان [English]

  • Mona Samadzadeh 1
  • Mohammad Reza Shaieri 2
  • Nasirudin Javidi 3
1 MA in Psychology, Family Therapy, University of Science & Culture,Tehran Iran
2 Assistant Professor in Psychology, University of Shahed,Tehran Iran
3 MA in Psychology, Family Therapy, University of Science & Culture,Tehran Iran
چکیده [English]

Purpose: This article investigated validity and reliability of the communication patterns questionnaire (christensen & sullawey, 1984).
Methods: 401 married participants (148 women, 253 men) were selected and were asked to complettheaggression questionnaire (buss & perry, 1992), panas (watson & et, el. 1988), index of marital satisfaction (spanier, 1976), self-esteem (eyzenk, 1976), satisfaction (hudson, 1992).
Findings: analysis of finding showed the communication patterns questionnaire has adequate validity and reliability in Iranian sample (α = 0/76). In addition to Concurrent validity of the questionnaire With measures mentioned scale Obtained (from 30/0 to 95/0).
Conclusion: According to the obtained results it can be concluded that the Communication Patterns Questionnaire has adequate reliability and validity in married Iranian men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • Communication Patterns Questionnaire
  • Marital Communication
  • Conflic Interaction Patterns
  • Demand-Withdraw
  • Validity
  • Reliability
باس، اچ. آرنولد و پری، مارک. (1992). پرسشنامه پرخاشگری، مجله روانشناسی اجتماعی و شخصیت. 63، 452-459، چاپ با اجازه آرنولد باس و انجمن روانشناسی امریکا.
ساعتی، سهیلا. (1380). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی. پایان                                               نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مشاوره.
شعیری. محمدرضا (1371). تاثیر تلقین بر عملکرد روانی حرکتی با توجه به عزت نفس. رساله کارشناسی     ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
عبدالمحمدی، بهزاد (1376).بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی و نرم یابی تست عزت نفس آیزنک در مدارس مقطع راهنمایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.
لنگری، محمد رضا. (1378). مقایسه پرخاشگری دانش آموزان پسر مهاجر و غیر مهاجر سال اول متوسطه دبیرستان های شهر بجنورد در سال تحصیلی 1378-1377. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
ملازاده، جواد.، منصور، محمود.، اژه ای، جواد.، و کیامنش، علیرضا. (1381).  سبک های رویارو گری و سازگاری               زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روانشناسی ، 3، 255-275.
Beach, S. R. H., Whisman, M. A., & O'Leary, K. D.(1994). Marital therapy for depression theoretical foundation,                   current status, and future directions. Behavior Therapy, 25, 345-371.
Bodenman, G., Kaiser, A., Hahlweg, k., & Fehm-wolfsdorf, G. (1998).Communication Patterns during marital                       conflict: A Cross–Cultural representation. Personal Relationships, 5, 343 – 356. Bradbury, T. N., & Karney,                B. R.(1993). Longitudinal Study of Marital interaction and dysfunction: Review and analysis. Clinical                      Psychology Review, 13, 15-27.
Caughlin, J. P. & Vangelisti, A. L. (2000). An individual difference explanation of why married couples engage in                 the demand/withdraw pattern of conflict. Journal of  Social and Personal Relationships. 17, 523-551.
Christensen, A. (1987). Detection of conflict patterns in couples. In K. Hahlweg & M. J. Goldesein(Eds.),                             Understanding major mental disorder: The contribution of family interaction research (pp. 250-265). New:                 Family Process Press.
Christensen, A. (1988). Dysfunctional interaction patterns in couples. In p. Noller & M. A. Fitzpatrick (Eds.),                         Perspective on marital interaction (pp. 3152). Philadelphia, PA: Multilingual Matters.
Christensen, A., Eldrige, K., Bokel Catta-Preta, A., Lim, V. R., & Santagata, R. (2006). Cross-cultural consistency                    the demand/withdraw interaction in couples. Journal of Marriage and Family Therapy. Minneapolis: vol. 68,              1029-1044.
Christensen. A., Haevay. C.L. (1990). Gender and Social structure in the demand/withdraw pattern of marital                         conflict. Journal of personality band social psychology, 59, 73-81.
Christensen, A., & Shenk, J. L. (1991). Communication, Conflict, and Psychological distance in non distressed,                    Clinic, and divorcing COUPLES. Journal of consulting and Clinical Psychology, 59, 458 – 463.
Christensen, a., & Sullaway, M. (1984). Communications patterns Questionnaire. Unpublished questionnaire. Los               Angeles: University of California.
Culp, L. N., & Beach, S. R. H. (1998). Marriage and depressive symptoms: The role and bases of self-esteem differ              by gender. Psychology of Women Quarterly, 22, 647-663.
Eldrige, k. a., & Christensen, A., (2002). Demand – Withdraw Communication during Couple Conflict: A review                     and analysis. In P. Noller & J. A. Feeney (Eds), Understanding marriage: Developments in The Study of                   Couple Interaction (pp. 289-322).
Eldrige, K. A., Sevier, M. Jones, J., Atkins, D.C. & Christensen, A. (2007). Demand-withdraw communication in                   severely distressed, moderately distressed, and nondistressed couples: Rigidity and polarity during relation                 and personal problem discussion. Journal of Family Psychology, 21, 218-226.
Eysenk, H. J. & Wilson, Glenn (1976). Know your own personality. London: Penguin Books.
Fogarty, t. f. (1976). Marital Crisis. In  P. G. Guerin (Ed.), Family therapy: Theory and Practice ( pp. 325 – 334).                    New York, NY: Gardner Press.
Fournier, B., Brassard, A., Shaver, P. R. (2010). Adult Attachment Male Aggression in Couple Relationships: The                    Demand-Withdraw Communication Pattern and Relationship Satisfaction as Mediators. Journal of                              Interpersonal Violence, 26(10) 1982-2003.
Fowers, B. J. Olson, D. H. (1989). Enrich Marital Inventory: A Discriminate Validity and Cross-Validity                                 Assessment.  Journal Marital and Family Therapy. 15. 65-79.
Futris, T. G., Campbell, K., Nielson, R. B., Burwell, S. R. (2010). The communication Pattern Questionnaire – Short                Form: A review and assessment. The Family Journal, Vol, 18(3), 275 – 287.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, MA: Harvard                 University Press.
Gottman, J. M. (1979). Empirical Investigations of Marriage. New York, N Y: Academic Press.
Gottman, J. M. & Krokoff, L. J. (1988). Marital interaction and satisfaction: A longitudinal View. Journal of                             Consulting and Cinical Psychology. Vol. 57(1) US: American.
Hahlweg, k., Kaiser, A., Christensen, A ., Fehm – Wolfsdorf, G., & Groth, T. (2000). Self – report and observational                 assessment of Couples' conflict: The concordance between the Communication Patterns Questionnaire and                  the KPI Observation System. Journal of Marriage and Family, 62, 61-67.
Heaven, P. C. L., Prabhakar, S. M., Abraham, J., M. E. (2006). Personality and Conflict Communication Patterns in                 Cohabiting Couples. Vol 40(5), 829 – 840.
Heavey, C. L., Christensen, A., & Malamuth, N. M. (1995). The Longitudinal impact of demand and withdraw                         conflict. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 797-801.
Heavey, C .L., Larwson, B .M., & Zumtobeh, D. C . (1996). The Communication Patterns Questionnaire: The                           Reliability and Validity of a Constructive Communication Subscale. Journal of Marriage and the Family,                  Vol. 58, NO. 3.
Heavey, C .L., Layne, C., & Christensen, A. (1993). Gender and conflict structure in marital interaction: A                               replication and extension. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 63, 797-801.
Holtzworth-Munroe, A., Smutzler, N., Stuart, G. L. (1998). Demand and Withdraw communication among couples                  experiencing husband violence. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 66, 731-743.
Jack, D. C. (1991). Silencing the self: Women and  depression. New York: Harper perennial.
Jacobson, N. S. (1989).  The politics of intimacy. The Behavior Therapist, 12, 29-32.
Kurt, H., Kaiser, A., Kaiser, A., Christensen, A ., Fehm- Wolfsdorf, G.,  Gorth, T. (2000) . Self- Report and                          Observational Assessment of Couples’ Conflict: The Concordance Between the Communication Patterns                   Questionnaire and the KPI Observation system. Journal of Marriage & Family, vol. 62 Issues 1, p 61,7p, 1                 Chart.
Lynne, S., Ciarrochi, J., & Heaven, P.C. L. (2008). The stability and change of trait emotional intelligence,                           conflict communication patterns, and relationship satisfaction: A one- year longitudinal study. Personality and             Individual Differences. Vol 45(8), pp. 738-743.
McGinn, M. M., McFarland, P. T & Christensen. A .(2009). Antecedents and Consequences of Demand/Withdraws.               Journal of Family Psychology. Vol.23 (5) US : American Psychological Association pp. 749-757.
Miller, J. B. (1991). The  development of women's sense of self. In J. V. Jordan, A. G. Kaplan, J. B. Miller, I. P.                     Stiver, & J. L. Surrey (Eds). Women's growth in connection: Writing from the Stone Center(pp. 11-26). New              York: Guilford Press.
Noller, P., & White, A. (1990). The Validity of communication Patterns Questionnaire. Psychological Assessment,2,             478 – 482.
O'Leary, D. A., Christian, J. L., & Mendell, N. R. (1994). A closer look at the link between marital discord and                       depressive  symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 33-41.
Peterson, D. R. (1983).  Conflict. In H. H. Kelley, E. Bersheid, A. Christensen, J. H. Hearvey, T. L. Huston, G.                        Levinger, . . . , D. R. Peterson (Eds.), Close relationships ( pp. 360 – 396). New York, NY : W. H. Freeman.
Roberts, L. J. (2000). Fire and ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of                         marital distress. Journal of Marriage and Family, 62, 693 – 707.
Spanier, G, B.(1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar                   dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15-28
Tashiro, T. & Frazier, P. (2007). The causal effects of emotion on couples' cognition and behavior. Journal of                         Counseling Psychology, 54, 409-422.
Thorpl, S.R., Krause, E.D., Cukrowicz, K. C., Lynch, T. R. (2004). Postpartum Partner Support, Demand-Withdraw              Communication, and Maternal Stress. Psychology of Women Quarterly. Vol. 28 no. 4 362-369.
Ueblacker, L. A., Courtnage, E. S., & Whisman, M.A. (2003). Correlates of Depression and Marital Dissatisfaction:                Perceptions of Marital Communication Style. Journal of Social and Personal Relationship,20: 757.
Watson, C. L. A., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and               negative affect: The PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54, 1063- 1070.
Weiss, R. L., Hops, H., & Patterson, G. R. (1973). A framework for conceptualizing marital conflict: A technology               for altering it, some data for evaluating it. In F. W. dark & L.
Weissman, M. M. (1987). Advances in psychiatric epidemiology: Rates and risks for major depression. American                  Journal of Public Health, 77, 445-451.
Weissman, M. M. (1999). Marital dissatisfaction and psychiatric disorder: Results from the National Co morbidity                  Survey. Journal of Abnormal Psychology, 108, 701-706.
Weissman, M. M. (2001). The  association between depression and marital dissatisfaction. In S. R.H. Beach (Ed.),                 Marital and family process in depression: A scientific foundation for clinical practice (pp. 3-24).Washington,              DC: American Psychological Association.
Whisman, M. A., & Bruce, M. L. (1999). Marital distress and incidence of major depressive episode in a community                 sample. Journal of Abnormal Psychology, 108, 674-678. 
Williamson, H. C., Bradbury, T. N., Karney, B. R., Fang, X., & Liu, X. (2012). Communication behavior and                             relationship satisfaction among American and Chinese newlywed couples.  Journal of Family Psychology.                 Vol.26 (3) US : American Psychological Association pp. 308-315.