رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: یکی از اهداف اصلی تحقیقات درباره روابط بین زوج‏ها پیش‏بینی رضایت زناشویی با مشخص کردن عواملی است که بر کیفیت تعامل بین زوج‏ها تأثیر می‏گذارد. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی در زوج‏ها انجام شده است.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی استفاده شده است. به این منظور از بین زوج‏های شهرستان ماسال، 75 زوج (150n=) به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع‏آوری اطلاعات سه پرسشنامه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، بخشش انرایت و مقیاس رضایت زناشویی اینریچ بود که روایی و اعتبار هر سه مورد تأیید قرار گرفته است. داده‏های به‌دست آمده با استفاده از روش‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام و با بهره‌گیری از نرم‌افزار 16 SPSS تحلیل شدند.
یافته‏ها: تحلیل داده‏ها نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و رضایت زناشویی رابطه منفی، بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت و همچنین بین بخشش و رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0P≤). علاوه بر این پژوهش نشان داد که سبک‌های دلبستگی و بخشش به میزان 28 درصد، واریانس رضایت زناشویی را پیش‏بینی می‏کند. تحلیل رگرسیون چند‏گانه همچنین نشان داد که تنها بعد رفتاری بخشش 10 درصد واریانس رضایت زناشویی را در زوج‏ها تبیین می‏کند و این مقدار تبیین واریانس، معنادار است (01/0P≤).
نتیجه‏‏ُ‏گیری: یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهند که بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. هر یک از زوج‏‏ُ‏ها تصویر دلبستگی را که در دوران نوزادی شکل داده‌اند، در مقابل همدیگر بکار می‏بندند. همچنین با توجه به نقش بخشش در کاستن از احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت، می‏‏ُ‏توان دریافت که بخشش با کیفیت بالای رضایت زناشویی همراه است. در پژوهش‏‏ُ‏های آینده لازم است روشن شود که آیا مداخلاتی در سبک‌های دلبستگی، تغییری در میزان بخشش افراد و رضایت زناشویی‏شان ایجاد می‏‏ُ‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship between Attachment Styles and Forgivingness with Marital Satisfaction in Couples

نویسندگان [English]

  • Hossein Zaree 1
  • Bagher Ghobari Bonab 2
  • Alireza Shams Natanzy 3
  • Asad Sadeghkhani 3
1 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of psychology and Teaching Exceptional Children group, University of TehranوTehran, Iran
3 MA in General Psychology, University of Tehran Payamenoor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose:One of the prime objectives of researches in the area of couples relations is determining factors that influence couple interaction and predict marital satisfaction. The present study investigates the relationship between attachment styles and forgiveness with marital satisfaction in couples.
Methods: The research was acorrelation. The population was selected from among the couples of Masal 75 couples (n=150) through accessible sampling procedure. Data were collected using the adult attachment styles questionnaire of Collins & Read, Enright Forgiveness Inventory and Enrich Marital Satisfaction Scale which were confirmed to be reliable and valid. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and step wise regression analysis in SPSS software, version 16.
Findings: Results revealed that there was a negative significant relationship between avoidant and anxious attachment styles and marital satisfaction (P≤0.01).Moreover there was a positive and significant relation between the secure attachment style and marital satisfaction. In addition, there was a positive significant relationship between forgiveness and marital satisfaction. Additionally, the research indicated that attachment and forgiveness styles explained 28% of variations in marital satisfaction that was statistically significant (p≤0.01). Moreover, regression analysis showed that 10% of variations in marital satisfaction can be accounted only by behavioral domain of forgiveness in couples.
Conclusion: current study showed that significant relations exist among attachment styles of couples, their forgiveness, as well as their marital satisfaction. Each parent uses the style of attachment that has been developed during his/her infancy. In addition, given the role of forgiveness in reduction of negative feeling and increasing positive feelings, it is plausible to assume that forgiveness is associated with a higher level of marital satisfaction.  In the future researches it is necessary to clarity whether manipulating the styles of attachment, and forgiveness, can lead to the changes in marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • forgiveness
  • marital satisfaction
  • couples