بررسی تأثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر احساسات منفی زنان نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت روابط مسالمت آمیز با خانواده همسر این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی– رفتاری بر احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل زنان متأهل منطقه 4 شهر اصفهان در سال 1390 بود که به فراخوان محقق جهت شرکت در جلسات گروه درمانی پاسخ مثبت داده بودند.30 نفر از داوطلبانی که در پرسشنامه محقق ساخته احساسات منفی نسبت به خانواده همسر حد نصاب نمره لازم را کسب کرده بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و شاخص رضایت زناشویی هودسن در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته در جلسات گروه درمانی شناختی– رفتاری شرکت کردند. در پایان در هر دو گروه پس آزمون اجرا شد و داده ها توسط تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی شناختی رفتاری بطور معناداری (05/0> p) در کاهش احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و افزایش رضایتمندی زناشویی موثر بوده است.
نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده می توان از گروه درمانی شناختی- رفتاری در جهت کاهش احساسات منفی نسبت به خانواده همسر و ارتقاء کیفیت زندگی زوجین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Reduction of Negative Emotions towards Family in Law and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Simin Ghasemi 1
  • Ozra Etemadi 2
  • Sayed Ahmad Ahmadi 3
1 M. A Student of Counseling‚ Faculty of Education and Psychology‚ University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor‚ Department of Counseling ‚ University of Isfahann, Isfahan, Iran
3 Professor‚ Department of Counseling‚ Faculty of Education and Psychology‚ University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of peaceful relations with family in law, this study strived to investigate the efficacy of cognitive–behavioral group therapy on negative emotions towards family in law and marital satisfaction.
Methods: The research was a quasi experimental one with a pre-test, post-test and a control group. The population were married women in District 4 of Isfahan city who responded to the call of researcher for participate in cognitive behavioral group therapy. 30 women were selected from those who earned quorum scores in researcher made negative emotions towards family in law questionnaire and were randomly assigned to the experimental and control groups. Negative emotions towards family in law questionnaire and Index of Marital Satisfaction (IMS) were completed by both groups. The experimental group received 8,2 hour sessions of cognitive-behavioral group therapy whereas the control group did not receive any intervention. Post-tests completed by both groups. Data were analyzed via multivariate analysis.
Findings: Results revealed that cognitive behavioral group therapy had significant effectiveness (p<0/05) in reduction of negative emotions towards family in law and increase of marital satisfaction
Conclusion: It can be concluded that cognitive behavioral group therapy can be helpful in reducing negative emotions towards family in law and enhance the life quality of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative emotions‚ Family in law‚ Cognitive behavioral group therapy‚ Marital satisfaction