ژنوگرام روابط خانوادگی در ایران کهن بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده

      هدف: برنامه ریزی برای بهبود روابط اجتماعی در عصر حاضر، بدون شناخت گذشته ناقص است. یکی از منابعی که می‌تواند ما را نسبت به فرهنگ گذشت‌ی ایران آگاه سازد شاهنامه است از آن روی که قوم ایرانی حاصل صدها سال تجربه‌ی زندگی و دستاوردهای خود را در آن گنجانده است.
      روش: برای شناخت روابط خویشاوندی شاهنامه را برگزیده‌ایم. خویشاوندی را به دو شکل نسبی و سببی طبقه بندی کرده‌ایم و روابط درون هر طبقه را بررسی و تحلیل نموده‌ایم.
     یافته ها و نتیجه گیری: در میان رده‌ها‌ی عالی جامعه، رابطه‌ی خویشاوندی به‌صورت گسترده بود؛ امّا در میان رده‌ها‌ی متوسّط و پایین جامعه، خویشاوندی به‌صورت هسته‌ای بود. رابطه‌ی خویشاوندی سببی، به اندازه‌ی خویشاوندی نسبی گرم و صمیمی نبود و غالباً برمبنای مصلحت‌اندیشی شکل می‌گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Relationships in Ancient Iran Based on Ferdowsi’s Shahname

نویسندگان [English]

  • Timor Malmir 1
  • Shirzad Naimi 2
1 Associate Professor of the Persian language and literature, University of Kurdistan
2 PhD student in the Persian language and literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Purpose: Any attempt to plan ring to improve social relations in the present era is impossible without knowing the past. One of the significant sources which  makes  us familiar with the culture of ancient Iran is Shahname where one can find hundreds of years of experience of Iranian life.
Methods: we have selected  Shahname for the study of family relationships in ancient of Iran. We have classified the relationships into ancestral and marital and have analyzed the features of each category.
Conclusion: In the society the relationship at the high-class is wide but it is atomic/ nuclear at the middle and low class. Consanguinity is more friendlier than kinship through marriage and it is formed on the base of policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient of Iran
  • family
  • Family relationships
  • Shahname