تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد‏یارگروه مشاوره ی خانواده، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف:  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری، در کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره صورت گرفت.
روش: جامعه تحقیق شامل کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج  بود که از این جامعه 45 مرد به شیوة تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق و مصاحبة تشخیصی تکمیلی میزان میل به طلاق آزمودنیها تعیین شدند و به تصادف در سه گروه 15 نفری (گروه گشتالت درمانگری، معنا‎‎درمانگری و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق میزان میل به طلاق آزمودنیها، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری درکاهش میل به طلاق مؤثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد،  بین دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری در کاهش میل به طلاق تفاوت معناداری و جود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه اخیر اثربخشی قابل ملاحظه ای از گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری، در کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره  نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Two Counseling Approaches (Logo therapy and Gestalt therapy) in the Improvement of divorce tendency among counseling applicant men.

نویسنده [English]

  • Naser Yoosefi
Associate professor of counseling, University of Kurdistan
چکیده [English]

Purpose: This study was aimed to Study the effectiveness of Logo therapy and Gestalt therapy for improvement of improvement of divorce tendency among counseling applicant men.
Methods: Forty five men out of all referring to counseling center in Sanandaj city were selected by resorting to random sampling method. Applying Divorce tendency Inventory were diagnosed. Forty five subjects were randomly assigned into three groups (15 subjects in each Group). Therefore, three groups were organized as Logo therapy, Gestalt therapy and Control groups. The divorce tendency inventory was employed both before and after Interventions for measuring divorce tendency of subjects.
Findings: The results showed that Gestalt therapy was similar to Logo therapy in affecting on reduction and improvement of divorce tendency of men.
Conclusion: The findings from this the current study showed a considerable and effect of Logo therapy and Gestalt therapy on the divorce tendency among counseling applicant men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce tendency
  • Logo therapy
  • Gestalt therapy