رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی اولتیماتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: رضایت زناشویی نقش بسیار مهمی در زندگی خانوادگی دارد.عوامل بسیار زیادی بر رضایت زناشویی تأثیر دارند که، با توجه به حساسیت زندگی خانوادگی، توجه به این مقوله و بررسی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است.
روش: در این مطالعه واکنش افراد نسبت به سهم غیر منصفانه در دو گروه دارای رضایت زناشویی زیاد و کم بررسی شد. برای سنجش واکنش به سهم غیر منصفانه از نسخه کامپیوتری یک بازی موسوم به اولتیماتوم و برای سنجش رضایت زناشویی از مقیاس انریچ 47 سؤالی استفاده شد. بازی کامپیوتری شامل 45 تلاش بود که واکنش افراد نسبت به سهم غیر منصفانه را می سنجید. نحوه شروع بازی به این صورت بود که به شرکت کننده در هر تلاش از پول مشخصی (20 هزار تومان) مقدار متغیری (1 تا 10 هزار تومان یعنی 5 تا 50 درصد) ارائه می شد و او آن سهم را قبول یا رد می کرد. در ابتدا به شرکت کننده گفته می شد که از قبل مبلغ هر تلاش را یک نفر پیشنهاد کرده است که اگر قبول کنید سهم شما و فرد تقسیم کننده داده می شود، در غیر این صورت به هیچکدام از شما سهمی نمی رسد. بعد از قبول یا رد مبلغ پیشنهاد شده، فرد همچنین میزان رضایت خود از سهم را از 1 تا 9 درجه بندی می کرد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از دو آزمون نشان داد که افراد دارای نمره بالاتر در رضایت زناشویی، در مقایسه با افراد دارای نمره کم، نسبت به سهم غیر منصفانه پذیرش بیشتری نشان دادند، به این معنا که سهم های غیر منصفانه را بیشتر از گروه دیگر قبول کردند.
نتیجه گیری: بنابر این به نظر می رسد روشهای مداخله ای روانشناختی مبتنی بر حضور ذهن، که نشان داده شده پذیرش افراد را در برابر تقسیم غیر منصفانه بالا می برند، بتوانند رضایت زناشویی افراد را نیز افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital satisfaction and fairness: Reaction to unfairness in Ultimatum game

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sohrabi 1
  • Ahmad Amani 2
1 Associate Professor, Department of Family Counseling, University of Kurdistan
2 Associate Professor, Department of Family Counseling, University of Kurdistan
چکیده [English]

Purpose: Marital satisfaction is crucial for couples. Several factors play roles in this area. Knowing the importance of family, taking into account this issue and underlying factors is worth considering.
 Methods: In the present study, reaction to unfairness was investigated among two groups, one with high and the other with low marital satisfaction. A computerized version of a game known as Ultimatum and a scale known as Enrich were employed for measuring reaction to unfairness and marital satisfaction, respectively. Ultimatum game consisted of 45 trials, where in each trial a share (%5-%50) of a certain amount of money (200,000 Iranian Rails, around seven USDs, currently) was proposed to the participants, whose task was either to accept or reject it. They were told that the share in each trial is proposed by a specific person, if you accept it the amount is divided between the proposer and you according to the offer, otherwise you both get nothing. Moreover, they had to rate their satisfaction with the share on a 1-9 scale.
 Findings: The results revealed that participants who were high in marital satisfaction, compared to those with lower scores, were more likely going to accept unfair offers. Paradoxically, however, they also were more likely going to reject fair offers. This latter finding may indicate a kind of altruistic punishment, to notify the proposal of the proposers’ overall unfair behavior.
 Conclusion: This explanation could be supported by the result of satisfaction rates that showed no difference among the two groups in this regards for the fair offers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultimatum game
  • Fairness
  • Cooperation
  • couples