اثربخشی آموزش گروهی مهارت‏های ارتباطی زوجین با استفاده از رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و مدرس گروه روانشناسی دانشگاه سوران، کردستان، همسایه عراق

2 دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر،ایران

3 استاد مشاوره، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف اصلی از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین با استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل (TA) به صورت گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی می باشد.
روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح تحقیق  پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری شامل زوج‌هایی هستند که به دلیل وجود تعارض از سوی دادگاه خانواده به مراکز مداخله و مشاوره خانواده در شهر ارومیه در سال 1390 ارجاع داده شده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 30 زوج به عنوان نمونه از بین جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی در درو گروه آزمایشی و کنترل (هر دو گروه 15 زوج) قرار گرفتند و سپس پرسشنامه تعارضات زناشویی به عنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه آزمایشی و کنترل اجر شد. در مرحله بعد به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‏ای در قالب هفته ای یک جلسه، مهارت‏های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل (TA) آموزش داده شد. در حالی که گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند. یک هفته پس از پایان جلسه‏های آموزشی، یک بار دیگر پرسشنامه تعارضات زناشویی به عنوان پس آزمون روی هر دو گروه اجرا گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل از لحاظ آماری تأثیر معنی داری بر کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه‏های آن داشته است .
نتیجه‌گیری: به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‏های ارتباطی زوجین با استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل (TA) به صورت گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی تاثیر دارد و باعث کاهش تعارضات در بین زوجین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Couples Communication Skills Group Training using Interaction Analysis Approach (TA) on Reducing Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Yousef Amini 2
  • Simin Hosseinian 3
1 MA in Counseling and Teacher of Psychology , University of Soran, , Kurdistan, Iraq's neighbor
2 Ph.D student and Faculty member of Social Science, Islamic Azad University , Shooshtar, Iran
3 Professor of Counseling, University of Alzahra, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main aim of this study was to determine the effectiveness of communication skills training of couples who use the method of interaction analysis (TA) on the reducing marital conflicts.
Methods: This study is Practical and is an experimental type (a pretest - posttest with control group). The population consisted of couples that Because of that conflict by the Family Court have been sent to Intervention and family counseling centers in the Urmia city in 1390. Using simple random sampling, 30 couples were selected as samples of the population and by using of randomized replacement in the two groups of experimental and control groups (each group containing 15 pairs) have set and then Conflicts Questionnaires as a pretest was carried on each in the two groups of experimental and control. The test group for 10 sessions of 90 minutes in one session a week, Communication skills has taught by interactive analysis (TA). While the control group received no training. One week after the training session, once again questionnaire Conflicts as a posttest were performed on both groups 
Findings: Results indicated that teaching communication skills using interaction analysis statistically significant have an effect on reducing marital conflict and its components.
Conclusion: Can generally conclude couples' communication skills using interactive analysis (TA) as a group to reduce the impact of marital conflict and reduce conflicts between the couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills Training
  • Interaction Analysis
  • Marital Conflicts