مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی: با میانجی گری نقش جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور ملکان

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تربت جام

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تربت جام

چکیده

هدف:با توجه به اهمیت تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در حیات اجتماعی، پژوهش حاضر به منظور مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‏های آمیختگی اندیشه-کنش بین زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های مقایسه‏ای است، و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 زوج متقاضی طلاق (30 نفر زن و 30 نفر مرد) و 30 زوج به عنوان زوجین عادی از طریق همتاسازی انتخاب، و دو پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و آمیختگی فکر - عمل تجدید نظر شده (TAF-R) بر روی آنها اجرا، و برای آزمون فرضیه ها از تجزیه تحلیل واریانس دو طرفه بین گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج اولأ نشان داد که زوجین متقاضی طلاق در برخورد با تجربه منفی از راهبردهای منفی و زوجین عادی از راهبردهای مثبتِ تنظیم شناختی هیجان استفاده می کنند، و همچنین از نظر تمام مؤلفه‏های آمیختگی اندیشه- کنش به جزء مؤلفه‏های احتمال خطر و  TAFاخلاقی، بین دو گروه از زوجین تفاوت مشاهده شد که در سطح (05/0 > p) معنادار می‏باشد، و دوم این که بین دو گروه از زوجین از نظر تمام راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه های آمیختگی اندیشه – کنش با اعمال نقش جنسیت در سطح (05/0 > p) تفاوت معناداری بدست آمد، و در نهایت F (F اثر متقابل) به غیر از راهبردهای (نشخوارگری، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت و فاجعه انگاری) و مؤلفهِ TAF اخلاقی در سایر راهبردها و مؤلفه ها در سطح (05/0 >p) معنادار می‏باشد..
نتیجه‌گیری: یافته‏ ها حاکی از تفاوت معنادار بین زوجین متقاضی طلاق و عادی از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه های آمیختگی اندیشه-کنش می‏باشد، این نتایج نقش و اهمیت چنین متغیرهای را در پایداری روابط زناشویی خاطر نشان می‏سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Thought-Action Fusion between (Divorce Applicant Couples and Normal Couples): with Gender Role Intermediary

نویسندگان [English]

  • Shahram Mahini 1
  • Saeed Teimori 2
  • Susan Rahimi 3
1 MA in Clinical Psychology, University of Payam-e-Noor, Malekam, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University of Torbate - Jam,Torbate - Jam, Iran
3 MA in General Psychology, Islamic Azad University of Torbate - Jam,Torbate - Jam, Iran
چکیده [English]

Purpose: Given the importance of the cognitive emotion regulation and thought – action fusion in  social life, present study compared the cognitive emotion regulation strategies and thought– action fusion between divorce applicant couples and normal couples.
Methods: The present study is of  Comparative researches type,  and to conduct research using available sampling, chosen 30 divorce applicant couples (30 female and 30 male) and 30 normal couples chosen through matching (30 female and 30 male), and, cognitive emotion regulation strategies questionnaire (CERQ) and fusion of thought and action revised questionnaire (TAF-R), have been performed on them and testing hypotheses, used the of two-way variance analysis between groups.
Findings: The results, first of all, have indicated that the divorce applicant couples in contact with negative experience use negative strategies, and normal couples use positive strategies. Also thought– action fusion together all the components except components of the risk and moral TAF, a significant difference has been seen  between the two groups of couples, which at the level of( p<0/05) was significant. And secondly, there has been significant difference between two groups of couples of cognitive emotion adjustment strategies and components of thought– action fusion applying gender factor at the level of (p<0/05). Also F (interaction) with the exception of the (Rumination, catastrophising, acceptance and positive refocusing) Strategies And moral TAF components,  in other strategies and components at the level of  (p<0/05) has been regarded as significant.
Conclusion: It has been concluded that there has been significant differences between divorce applicant couples and normal couples of cognitive emotion regulation strategies and thought – action fusion, the results have shown the significant role of such variables in stability of marriage life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • Thought-action fusion
  • Divorce Applicant Couples
  • Normal Couples