تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل، روستاهای شهرستان فارسان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده‌‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل،روستایی‏شهرستان فارسان بود.
       روش: این پژوهش،  نیمه تجربی بوده. و جامعه‌ی آماری آن، زنان مراجعه کننده به امور بانوان شهرستان فارسان در شهریور و مهر ماه سال  1390بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 60 زن متاهّل بود که به روش داوطلب با جای‌گزینی تصادفی انتخاب شدند و در دوگروه آزمایش و کنترل جای‌گزین شدند. گروه آزمایش، به مدت 9 جلسه هر هفته یک جلسه، تحت آموزش مهارت‏های زندگی قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. فرضیه‌ی پژوهش این بود که آموزش مهارت های زندگی رضایت و سازگاری زناشویی زنان روستاهای شهرستان فارسان را افزایش می‏دهد.
 ابزار اندازه‏گیری در این پژوهش، پرسش‏نامه‌های رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) و سازگاری زناشویی لاک- و الاس بود.
       یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اجرای آموزش مهارت‏های زندگی از لحاظ رضایت و سازگاری زوجین تفاوت معنی داری وجود داشت(001/0 P<). و میزان رضایت و سازگاری زناشویی گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته بود.
       نتیجه ‏گیری: آموزش مهارت‏های زندگی بر افزایش سازگاری و رضایت زوجین روستایی موثّر بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of life skills training on marital satisfaction and adjustment of married women in rural areas of Farsan

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Kaveh Farsani 1
  • Seyed Ahmad Ahmadi 2
  • Maryam Sadat Fatehizadeh 3
1 MA in family counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Consultation, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, School of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The study aimed to determine the effect of life skills training on marital satisfaction and adjustment of married women in rural areas of Farsan.
Methods: The study was semi experimental. The samples were the women who referred to female affairs on September and October in 2011. The subjects were married women who were voluntary or randomly accidentally selected and assigned in to control and experimental groups. The experimental group was received 9 sessions of life skills training and the control group had no intervention. This was the research hypothesis: life skills training increase marital satisfaction and adjustment.
Findings: The results of covariance analysis showed that there were significantly differences between control and experimental groups after administration of life skills training in marital satisfaction and adjustment and the rate of marital satisfaction and adjustment have been significantly increased in experiment group related to control group in post-test.
Conclusion: The life skills training affect on marital satisfaction and adjustment

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Life skills training
  • marital satisfaction
  • marital adjustment