بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک به مادران (CPRT) بر سبک‌های فرزندپروری بود. روش: نمونه پژوهشی مزبور دربرگیرنده والدین کودکان یک مهد کودک است که بصورت نمونه گیری در دسترس از میان مهد کودک‌های منطقه تبادکان شهر مشهد انتخاب شده و 20 نفر مادر کودکان 6-4 ساله نیز به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و مداخله‌نما(در هرگروه 10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش 10 جلسه 2 ساعته آموزش گروهی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک را دریافت کردند و آزمودنی‌های گروه مداخله‌نما تحت آموزش تغذیه و شرکت درجلساتی در مورد امکانات مهدکودک قرار گرفتند. تمام آزمودنی‌ها مقیاس سبک‌های فرزندپروری بامریند را قبل و پس ازمداخله پرکردند. پس از 1 ماه به منظور پیگیری هردو روه مجدداً پرسش‌نامه‌ مربوطه را تکمیل نمودند.  نتایج: تحلیل واریانس مختلط نشان داد که آزمودنی‌هایی که آموزش دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر آزمودنی‌ها افزایش در به کارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه وکاهش در به کار بردن سبک فرزندپروری  استبدادی نشان دادند. از طرفی سبک فرزند پروری سهل گیرانه به لحاظ آماری و به طور معنی داری تفاوتی در نمرات دو گروه ایجاد نشد. نتیجه گیری: در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر بهبود به کارگیری سبک‌های فرزندپروری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The present study investigated the effects of play therapy based on child parent relationship therapy on improving the parenting styles

نویسندگان [English]

  • FATEME AMIR 1
  • HOSSEIN HASSAN ABADI 2
  • SEYED MOHSEN ASGHARI NEKAN 3
  • ZAHRA TABIBI 4
1 Master of Family Counseling, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Family Advice, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study investigated the effects of play therapy based on child parent relationship therapy on improving the parenting styles.  Methods: the sample is the mothers of children (4-6 years old) who have registered in one of the kindergartens of Mashhad city that were selected through all the kindergartens of Mashhad. The sampling method in this research was in available. They were entered to the experimental and control group randomly.Evaluation implemented using Bamrind questionair. Experimental group participated in 10 sessions of training the play therapy based on child-parent relationship therapy. Results: The result of mixed method analysis indicated the enhancement rate of authoritative parenting style and reduction in authoritarian parenting style in experimental group. Conclusion: The play therapy based on child parent relationship therapy is effective in improving the parenting styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :play therapy based on child parent relationship therapy
  • parenting styles