ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی انجام شد.
روش: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل و گمارش تصادفی بود. در این پژوهش، شش نفر بعنوان گروه آزمایشی و نه نفر بعنوان گروه کنترل شرکت داشتند. کلیه شرکت کنندگان که اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی را تشکیل می‌دادند ابزار سنجش عملکرد خانواده (FAD) را تکمیل نمودند. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه در جلسات مداخلات آموزشی روانی گروهی شرکت داشتند، ولی گروه کنترل در این مدت هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ ها: نتایج تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان دهنده بهبود معناداری در میانگین نمره عملکرد خانواده گروه آزمایشی بود.
نتیجه‌ گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مداخلات آموزشی روانی گروهی می تواند کارایی خانواده را بهبود بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Group Psycho educational Interventions on Family Performance of Patients with Mood Disorders

نویسندگان [English]

  • AMIR HOSSEIN MOJARAD KAHANI 1
  • BAHRAM ALI GHANABARI HASHEM ABADI 2
1 MSc student of clinical psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of group psycho educational interventions on family function of patients with mood disorders.
Method: The study is pseudo-experimental with control group and random assignment. The experimental group composed of 6 subjects and the control group of 9 subjects. All participants, who were family members of patients with mood disorders, completed family assessment device (FAD). The experimental group attended 12 sessions of group psycho educational interventions but the control group received no intervention. Data analysis was done via covariance analysis.
Findings: The study indicated that group psycho educational interventions significantly improved family performance.
Results: The findings showed that group psycho educational interventions can promote family performance in patients with mood disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Psycho educational Interventions
  • Family performance
  • Mood disorders