تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران

2 استادیار گروه آموزشی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه و هدف: تعارض کار- خانواده یکی از موضوعات عمده ای است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان حوزه کار و خانواده قرار گرفته است. این تعارض نقش در برخی از مشاغل شدت بیشتری می‌یابد. به طور نمونه، شرایط ویژه کارِ کارکنان نوبت‌کار اقماری، مشکلاتی را در برقراری تعادل میان انجام وظایف کار و وظایف خانواده و زمینه‌ای برای بروز ناسازگاری نقش برای این کارکنان ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روان به عنوان پیامدهای اصلی و علاوه بر آن بررسی نقش میانجی‌ گری استرس شغلی، در میان کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری است. روش: شرکت کنندگان در پژوهش 288 نفر از کارکنان اقماری (شیفت های 12 ساعته و 14 روزه) بوده‌اند. در پژوهش حاضر از تحلیل معادلات ساختاری توسط نرم افزارAMOS 18، برای بررسی روابط مستقیم و میانجی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادند، الگوی پیشنهادی پژوهش برازش مناسبی با داده‌ها دارد و تعارض کار- خانواده با میانجی‌گری کامل استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان تاثیر می‌گذارد. نتیجه‌گیری: به منظور افزایش خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان، سازمان ها باید تعارض‌های موجود بین محیط شغلی و محیط زندگی کارکنان و نیز فشارزاهای موجود در محیط کار را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Work-family Conflict on Job satisfaction and Mental Health

نویسندگان [English]

  • SEYYED ESMAEIL HASHEMI SHEYKHSHABANI 1
  • NASER ARSHADI 2
  • HESAM BAZRAFKAN 3
1 Assistant Professor of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Assistant Professor of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
3 Student of Master of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

satisfaction, it is proposed to managers that they should decrease Background and aim: Work-family conflict is an important issue in the field of work and family research. It seems that, this specific kind of role conflict increases in some special occupations, such as tour workers. The research was designed to investigate the effect of work-family conflict on mental health and job satisfaction regarding the mediating role of job stress, in Tours employees of Iranian National Drilling Company(INDC). Method: Data was collected from 288 tours employees of Iranian National Drilling Company. Structural equation modeling (SEM) through AMOS 18 was used for data analysis. Findings: The results indicated that, there was a significant relationship between work-family conflict and mental health and job satisfaction with full mediating role of job stress. Conclusion: To increase employees’ mental health and job workplace stressors and conflicts between work and family of employees