فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق

نوع مقاله : پژوهش ترکیبی؛ کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 دکترای رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، ایران.

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی .تهران.ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

5 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان زنجان ایران

چکیده

با افزایش طلاق و پیامدهای منفی بسیار آن، در سال­های اخیر طرح مشاوره طلاق اجباری از سوی دادگستری و با همکاری سازمان بهزیستی برای کاهش تراز طلاق اجرا می­شود؛ ولی اثربخشی مشاوره­ها در افزایش سازش میان زوجین درخواست‌کننده طلاق در حد انتظار نبوده است. پژوهش حاضر با هدف فراهم آوری بسته­ی آموزشی برای مشاورین در راستای افزایش آمار سازش درخواست‌کنندگان طلاق بر پایهٔ آسیب­­شناسی مشاوره­های طلاق به صورت آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از راهبرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از طرح نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی برای آسیب­شناسی مشاوره­های طلاق، 15 مشاور مجری طرح مشاوره طلاق اجباری در استان زنجان بودند که پس از 9 مصاحبه اشباع مقوله­ها حاصل شد. نمونه پژوهش برای تدوین بسته­ی آموزشی متخصصان حوزه طلاق بودند که پس از 8 مصاحبه اشباع مقوله­ها حاصل شد. تحلیل داده­ها با نرم‌افزار maxqda نشان داد که مشاوره­های طلاق با هفت آسیب جدی «ضعف در مصاحبه تشخیصی، خانواده­درمانی، زوج­درمانی، درمان مراجعان دشوار، سکس­تراپی، مدیریت هیجانات و مصاحبه انگیزشی، و خیانت زناشویی» مواجه بودند. نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه با اندازه­گیری چندباره نشان داد بسته آموزشی تدوین‌شده برای زدایش این آسیب­ها مشاورین را توانمند نمود و سازش میان درخواست‌کنندگان طلاق به گونه معناداری افزایش یافت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت ضعف اطلاعات حرفه­ای و علمی مشاورین، فرایند مشاوره طلاق را تحت تاثیر قرارمی­دهد بسته آموزشی طراحی­شده قادر به زدایش این آسیب­هاست و بهزیستی با آموزش مشاورین طبق این بسته آموزشی می­تواند در توانمندسازی مشاورین اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Evaluating the Effectiveness of the Handbooks for Empowering Divorce Counselors Based on the Divorce Counseling Pathology in Divorce Applicants’ Compromising

نویسندگان [English]

  • Kiiumars Farahbakhsh 1
  • Elyas Bigdeli 2
  • Hossein Salimi Bejestani 3
  • Abdollah Moatamedy 4
  • Tahereh Elahi 5
1 Associator Professor of Counseling. department of counseling, University of Allame Tabatabaie, Tehran, Iran(Corresponding Author).
2 Phd in Counseling, department of counseling, University of Allame Tabatabaie, Tehran, Iran.
3 Associator Professor of Counseling. department of counseling, University of Allame Tabatabaie, Tehran, Iran.
4 Associator Professor of Psychology. department of Psychology, University of Allame Tabatabaie
5 Associator Professor of Psychology. department of Psychology, University Zanjan
چکیده [English]

In recent years, with the increase in divorce, the plan of obligatory divorce counseling was implemented by the judiciary and in cooperation with the Welfare Organization to reduce the divorce rate. However, the effectiveness of these counselings has not been as expected. The current study aimed to develop an instructive package for counselors to increase the statistics of divorce applicants’ compromise based on the pathology of divorce counseling in a mixed manner. In the qualitative section, phenomenological strategies used and semi-experimental design used in the quantitative section. The population in the qualitative section for the pathology of divorce counseling was 15 counselors implementing the obligatory divorce counseling project in the Zanjan province. After nine interviews with them, a saturation of categories was obtained. Research compiled for an educational package was divorce experts that after eight interviews with them, a saturation of categories was obtained. Data analysis using MAXQDA software showed that divorce counseling faced seven serious problems: “weakness in diagnostic interviews, family therapy, couple therapy, treatment of difficult clients, sex therapy, emotion management and motivational interviews, and marital infidelity.” The results from repeated – measures ANOVA showed that the instructive package developed empowered counselors and the compromise between divorce applicants increased significantly. It is concluded that counselors’ lack of professional and scientific information affects the divorce counseling process, the Designed training package can repair these injuries and the Welfare organization training counselors according to this package can take actions to empower counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counseling pathology
  • Empowering
  • Compromise
  • divorce counseling
  • training package