تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدلی از خانواده سالم مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه‌ ای انجام شده است. 16 متخصص خانواده و ازدواج با روش نمونه‌ گیری هدفمند بررسی شدند و داده‌ ها با استفاده از مصاحبه‌ های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از  از نرم‌افزار MAXQDA10 استفاده گردید. یافته‌‏ ها: در کدگذاری باز 106 کد اولیه به دست آمد که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 21 دسته موضوعی قرار داده شدند. در مرحله سوم یا کدگذاری انتخابی، خانواده سالم به عنوان متغیر مرکزی یا اصلی شناخته شد. نتیجه ‌گیری: اطلاع از معیارها و ویژگی‏های خانواده سالم می‏تواند به زوجین، خانواده‌ها و درمانگران خانواده کمک کند که از آنچه رفتار طبیعی و سالم است آگاه‌تر شوند و در نتیجه از این معیارها برای سلامت هر چه بیشتر خانواده‌ها استفاده نمایند.هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق، ارزشهای شخصی زوجین و رضایت زناشویی آنها در شهرمغان بود. روش: در این پژوهش 125 زوج  (که یکی از همسران به عنوان معلم در مدارس شهر مغان اشتغال داشتند) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه بنیان‌های اخلاقی هایت و گراهام (MFQ30)  و زمینه یاب ارزشی شوارتز (SVS) پاسخ دادند. اطلاعات بوسیله روش‌های آماری (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین  اخلاق و ارزش های شخصی (به جز خوشی/ لذت گرایی) وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که در ابعاد اخلاقی(انصاف و مراقبت/ آسیب)، بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین تفاوت معناداری بین مردان و زنان در رضایت زناشویی مشاهده شد. تمام ابعاد اخلاقی رابطه مثبتی با تمام ارزش های شخصی به جز ارزش های خوشی/لذت گرایی داشتند.  زنان و مردان در ریختهای ارزشی همنوایی، جهان شمول‌نگری و امنیت تفاوت معناداری نشان دادند. نتیجه گیری: در بافت سنتی مذهبی در منطقه مغان ایران برای طبقه متوسط زوجین معلم، به نظرمی‌رسد که زنان و مردان دراولویت اخلاقی وارزشهای خود متفاوت هستند.این مقاله در مورد روابط بین این متغیرهای درمردان و زنان و نقش این متغیرها دررضایت زناشویی آنها با توجه به این زمینه فرهنگی خاص بحث می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Healthy Family Based on Family Specialists’ Opinion (A Qualitative Research)

نویسندگان [English]

  • Masoud Sadeghi 1
  • Maryam Fatehizadeh 2
  • Ahmad Ahmadi 3
  • Fatemeh Bahrami 3
  • Ozra Etemadi 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Full professor of counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate professor of counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was developing a model of healthy family in Iranian culture. Methodology: This qualitative method was performed using a grounded theory. Sixteen family and marriage specialists were examined by purposeful sampling and data was obtained through semi-structured interactive interviews to achieve saturation of information. The software package MAXQDA10 was used for data analysis. Findings: One hundred and six initial codes were obtained from the interviews of family specialists. Using an axial coding and based on topics these codes were then divided into 21 categories. In the third stage, namely selective coding, healthy family was taken as the main or central variable. Conclusion: Awareness of criteria and characteristics of healthy family can help couples, families and family therapists gather more knowledge of what a normal and healthy behaviour is, and thereby move towards healthier families.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy Family
  • Model
  • qualitative research
  • Family and Marriage Specialists