نویسنده = سید علی کیمیائی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

حمزه امینی؛ سید علی کیمیایی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


3. اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود- نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 269-297

مونا کارگر؛ سید علی کیمیایی؛ علی مشهدی