نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 387-405

محمد نریمانی؛ الهه علمداری؛ عباس ابوالقاسمی


4. اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

مریم رستمی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی