نویسنده = جلیل فتح آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 661-692

عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی


2. مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش گروهی طرح‌واره‌محور و سبک زندگی‌محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زوجین دارای نارضایتی زناشویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 139-160

رحیم یوسفی؛ علیرضا عابدین؛ جلیل فتح آبادی؛ عبدالحکیم تیرگری