نویسنده = ذبیح الله کاوه فارسانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل، روستاهای شهرستان فارسان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 373-387

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ سیّد احمد احمدی؛ مریم السّادات فاتحی زاده