نویسنده = پریسا جانجانی
تعداد مقالات: 1
1. تجربه زیسته آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان؛ مورد مطالعه: کلینیک توحید شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-196

پریسا جانجانی؛ خدامراد مومنی؛ نادر امیری؛ آسیه مرادی