نویسنده = اشرف باباخانلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده های چند همسری وتک همسری:

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-97

سعید عرب؛ بدرااسادات دانشمند؛ زهرا پودینه؛ ناهید ثامتی؛ احمد میرگل؛ اشرف باباخانلو