نویسنده = بهروز خسرویان
تعداد مقالات: 1
1. تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-19

اسماعیل سلیمانی؛ بهروز خسرویان